آموزش نوار ابزار در منوی دستگاه های هایک ویژن

در ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪه ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل، ﯾﮏ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روي ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻫﺎd ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار می توانید ﭘﺨﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ پایین راﺑﻂ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ویدیو ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

در این ویدیو به آموزش نوار ابزار در منوی دستگاه های هایک ویژن می پردازیم.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا